Leerlingenraad

De leerlingenraad 

 

Op De Flint werken wij al een aantal jaren met een Leerlingenraad. In dit reglement staat wat de leerlingenraad kan en mag doen en aan welke afspraken ze zich moeten houden.  

 

Doel van de leerlingenraad 

 

 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen  
 • Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering (o.a. overleggen, discussiëren, samenwerken)  
 • Spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen  
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch is en haalbaar.  
 • Het actief burgerschap wordt bevorderd  
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen  

 De samenstelling 

 

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Uit elke groep één. De leerlingen worden gekozen voor 2 jaar. Er zit altijd een leerkracht bij en een ouder van de OV. 

 

Verkiezingen 

 

 

Alle leerlingen mogen zich verkiesbaar stellen. De leerkracht neemt hiervoor het initiatief in de periode voor de herfstvakantie. De kandidaten die zich verkiesbaar stellen maken een korte “pitch” (d.m.v. een poster, praatje, etc.) De kinderen uit de klas zullen vervolgens anoniem een keuze maken.  

 

Vergaderingen 

 

 

De leerlingenraad komt 4x per jaar bijeen, onder schooltijd. 

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris (notulen). Deze maken samen met de leerkracht de agenda.  

De leerlingenraad koppelt na elke vergadering een korte reactie terug naar de eigen groep. De notulen worden kenbaar gemaakt door ze bij de ideeënbus te hangen.  

 

 Waarover kan een leerlingenraad vergaderen 

 

 

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.  
 • De leerlingen neemt ideeën mee vanuit de klas.  
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.  
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.  
 • Invulling bedenken voor de vrijdagmiddag voor een vakantie.  
 • Advies geven bij de organisatie van het schoolreisje.  
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.  
 • Adviseren bij festiviteiten, halversiering, aanschaf spelmateriaal.  
 • Gebruik en inrichting van het schoolplein.  
 • Ideeën voor buitenschoolse activiteiten, actie voor milieu, goed doel.  

 

Voorbeeld van agenda  

 • Opening  
 • Mededelingen  
 • Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst  
 • Besluitenlijst  
 • Ingebrachte punten uit de groepen en ideeënbus  
 • Terugkoppeling naar de eigen groep.  
 • Rondvraag  
 • Sluiting