Kwaliteitszorg

Voor de algemene directie zijn het schoolplan, de schoolgids en het evaluatie & jaarplan van een school de belangrijkste documenten waarmee de kwaliteitszorg van de scholen gerapporteerd kan worden. Het vormt als het ware het fundament van het systeem van kwaliteitszorg.  
  

Het schoolplan is het document voor beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbewaking.  
  

Met het Evaluatie - Jaarplan evalueert de school jaarlijks het gevoerde beleid en plant de activiteiten voor het komende schooljaar.  Het Evaluatie - Jaarplan wordt twee keer per jaar besproken met de algemeen directeur. In het eerste gesprek is de analyse en vaststelling van het plan onderwerp van gesprek. Het tweede gesprek vindt halverwege het schooljaar plaats en heeft het karakter van een tussentijdse evaluatie. 
  

Met de schoolgids geeft de school de openbare verantwoording over doelen en activiteiten vorm, naar ouders en leerlingen.  
  

Op schoolniveau is de directeur van de school verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gestelde doelen. Op bovenschools niveau is de algemene directie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beleidsnotities en afspraken.   
  

Alle scholen van OPON maken gebruik van de vragenlijsten uit het schooladministratiesysteem Parnassys. Met deze vragenlijsten worden ouders, leerlingen en leerkrachten periodiek bevraagd om systematisch te werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en om kwaliteit te bewaken. 
  

Systematisch werken aan kwaliteit gaat volgens een cyclisch proces. Het systeem van kwaliteitszorg wordt in een cyclus van vier jaar geplaatst, waarbij elk jaar een aantal onderdelen aan bod komt.  
  

In die gevallen, waarvoor specifieke vragen zijn op het terrein van kwaliteit en schoolverbetering en waarvoor de eigen kwaliteitscyclus niet voldoende antwoord geeft op vragen, kan overwogen worden om een externe audit uit te laten voeren. 
  

Binnen de gemeente Noordenveld wordt, evenals in de overige Drentse gemeenten, deelgenomen aan de zogenaamde Drentse Onderwijsmonitor. 
De onderwijsinspectie ziet erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is of blijft.