OPON ( Openbaar onderwijs Noordenveld)

Visie & missie

De missie van het openbaar primair onderwijs in Noordenveld is kort samen te vatten in: 

‚Äč

Het beste onderwijs voor ieder kind
 

Dit willen wij bereiken door:

 • goede onderwijskwaliteit;
 • gemotiveerd en tevreden personeel;
 • scholen die zich profileren;
 • een transparante organisatie te zijn;
 • ouders als belangrijke partners te zien.

 

 OPONoordenveld wil een organisatie zijn:

 • waar de kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zowel op cognitief, als op emotioneel gebied goed worden toegerust, zodat ze zich als zelfbewuste volwassene een plaats kunnen verwerven in de samenleving;
 • waar de scholen in de volle breedte voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) vormen duidelijk de kern van het onderwijs. Het taal/leesonderwijs komt daarbij op de eerste plaats;
 • waar de opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool op een passend niveau zijn. We streven naar bovengemiddelde opbrengsten;
 • waar kinderen gestimuleerd worden tot een onderzoekende en ondernemende houding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken belangrijke ingrediënten zijn;
 • waar een goed kwaliteitszorgsysteem zowel bovenschools als op de scholen functioneert, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is;
 • waar elke school toegerust is om adequaat met leerlingen om te gaan die speciale zorg nodig hebben;
 • met veilige verzorgde scholen en schoolomgevingen;
 • waar op de scholen de kwaliteit van lesgeven, zoals omschreven in het toezichtkader van de onderwijsinspectie, op een hoog peil is;
 • waar de toepassing van informatietechnologie en het gebruik van nieuwe media verweven is met de dagelijkse onderwijspraktijk;
 • waar scholen zich bewust zijn van hun eigen sterke kanten en zich daarmee profileren;
 • waar scholen een grote mate van autonomie hebben;
 • waar elke medewerker voortdurend werkt aan persoonlijke groei, vakmanschap en talent;
 • waar ouders en school samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen vanuit gedeeld partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • waar de medezeggenschapsstructuur goed functioneert;
 • die samenwerkt met andere instellingen;
 • die financieel transparant en gezond is;
 • die niet alleen verantwoording aflegt aan OCW maar ook aan ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden;
 • waar de uitgangspunten van het openbaar onderwijs de leidraad vormen van het handelen om normen en waarden als respect, tolerantie en waardering - ongeacht godsdienst of levensbeschouwing - te bewaken en te borgen.