Visie & missie

 

Obs de Flint is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waar de ontwikkeling van het kind
centraal staat. Op onze school is iedere leerling welkom, tenzij
het schoolondersteuningsprofiel aangeeft dat wij de juiste zorg niet kunnen bieden.

 

Missie en visie

Wij werken met een klein team met aandacht en zorg voor elk kind. We zien ieder kind en iedereen mag
zichzelf zijn. Wij kijken bij een kind waar de talenten liggen en gebruiken deze talenten in het onderwijs.
Wij werken eraan dat leerlingen onze school eind groep 8 verlaten als zelfstandige, zelfverzekerde,
sociale, breed ontwikkelde jongeren, die kritisch kunnen kijken naar de wereld om hen heen en weten
waar hun passie en talent ligt.
Ons doel is altijd het geven van kwalitatief goed onderwijs. We willen dat alle kinderen later kunnen
zeggen dat ze met veel plezier naar de Flint zijn gegaan. Dat ze op de Flint de basis hebben gelegd voor
de rest van hun leven. We bieden kerndoel dekkend onderwijs aan in de kernvakken Nederlands,
rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
Op de Flint bieden we een uitgebreid basisaanbod aan voor ieder kind. Daarnaast bieden we maatwerk
waar nodig. We gebruiken voor ons onderwijsaanbod doorlopende leerlijnen en we maken keuzes
passend bij de leerling en de groep. De methodes gebruiken we als leidraad, maar hiervan wijken we
beredeneerd af indien nodig. Naast de methodes maken we gebruik van bewegend leren. Bewezen is
dat je beter leert wanneer je beweegt. Ook spel gebruiken we veel, bijvoorbeeld tijdens de rekenles.
Kinderen ervaren bewegend en spelend leren als leuk en betekenisvol en dit zorgt voor een grotere
betrokkenheid en goede resultaten. We gaan ervan uit dat kinderen uit zichzelf gemotiveerd zijn om te
leren. Omdat we betekenisvol en uitdagend onderwijs bieden, zoveel mogelijk binnen thema’s die de
kinderen aanspreken, zijn kinderen enthousiast en hebben ze plezier in leren. Wij zetten in op de
ontwikkeling van een growth mindset. Kinderen op de Flint ontwikkelen zich voortdurend door
ervaringen op te doen, door te leren en te geloven in zichzelf.


Voor de school staat een grote 'Flint'. De naam van de school is afgeleid van deze keisteen. Het is een
erg harde steensoort.


De Flint, een oersterke basisschool!


Omdat de Flint een kleine school is met kleine groepen, waarin elk kind gezien wordt door
leerkrachten, directie en andere kinderen, kunnen wij een veilig, vertrouwd en kindvriendelijk klimaat
scheppen. Emotionele en sociale problemen worden snel herkend en kinderen vallen daardoor minder
snel buiten de groep. Daarnaast zijn ook problemen op het cognitieve vlak (problemen met de lesstof of
juist behoefte aan meer uitdaging) sneller te herkennen en zijn er veel mogelijkheden om een kind op
zijn eigen niveau te scholen. We bieden maatwerk.


Onze kernwaarden zijn:


Plezier


We vinden het belangrijk dat het kind met plezier naar school gaat en terugkijkt op een plezierige
schooltijd. We hechten veel waarde aan een goede onderlinge relatie. De sfeer op school is goed. In de
klassen hangt een fijne werksfeer. Kinderen gaan onderling leuk met elkaar om, ook na schooltijd.
Tijdens de pauzes spelen alle kinderen samen en helpen ze elkaar. Leeftijd speelt daarin geen rol. De
school is voor ouders laagdrempelig, ze voelen zich welkom en de leerkracht is makkelijk benaderbaar.
De sfeer op school is gemoedelijk en informeel, maar we hebben wel duidelijke regels en kaders.


Rijke leeromgeving


We bieden een rijke omgeving waar kinderen, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen groeien en zich
breed kunnen ontwikkelen.
Op de Flint werken we veel thematisch. In de onderbouw gebruiken we daarvoor uitnodigende
themahoeken en -kisten. In de hogere groepen werken we binnen lezen/ taal en wereldoriëntatie
binnen een cyclus aan een bepaald thema. De kinderen leren hierdoor vanuit nieuwsgierigheid en
samenhang. De school heeft een uitnodigende en stimulerende rol om op elk gebied het beste uit ieder
kind te halen. Zo bieden we iedere week muziek en cultuur aan, onder andere met behulp van externe
professionals. Onze vakdocent muziek verzorgt iedere week zang-/ muzieklessen en alle kinderen van
school. Ook wordt er regelmatig opgetreden voor de ouders. Alle kinderen maken gedurende het
schooljaar regelmatig een cultureel uitstapje. Te denken valt aan een bezoek aan het Groninger
museum of het gevangenismuseum in Veenhuizen.
We zijn erg blij met onze prachtige, natuurlijke, groene omgeving rondom de school. We gebruiken
deze omgeving in ons onderwijs. We geven bijvoorbeeld natuurlessen buiten en we doen activiteiten
in het bos. Ook geven we regelmatig buitenonderwijs, bijvoorbeeld het oefenen van de tafels door
middel van een loopspel. Bij ons nieuwe schoolgebouw realiseren we een groen schoolplein, met een
buitenlokaal, geschikt voor buitenonderwijs.
Ook burgerschap en mediawijsheid bieden we aan. Zo hebben we op school een leerlingenraad en doen
we mee aan projecten over mediawijsheid. Verder werken we ieder jaar aan een ander
projectthema met de hele school tegelijk.
We werken met combinatieklassen waarin de kinderen veel samenwerken en elkaar helpen. Dit doen
we onder andere met behulp van coöperatieve werkvormen. Bij ons op school werken de kinderen met
taken. De lesstof zit hierin verwerkt en de kinderen hebben deels keuzevrijheid bij het maken van deze
taken. Ze leren op deze manier om te plannen, keuzes te maken en krijgen de vrijheid om zelfstandig of
samen te werken aan een taak. We gebruiken hierbij elementen uit het Dalton onderwijs.


Samen


Op de Flint leven, spelen en werken de kinderen, leerkrachten en ouders samen. Dit zien we in de
groepen, maar ook groepsdoorbrekend, bijvoorbeeld op het schoolplein of tijdens projectweken. De
leerkrachten werken nauw samen en delen hun kennis en expertise met elkaar. Ook de samenwerking
tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. Vanwege de kleinschaligheid hebben we korte lijntjes
en worden eventuele problemen snel opgelost. Kinderen, leerkrachten en ouders gaan respectvol met
elkaar om. We geloven in samenwerken en leren. Onderwijs is een zaak van kinderen, ouders en
leerkrachten samen. Daarom hechten wij veel waarde aan goed contact met de ouders en stellen we
hun inbreng en hulp zeer op prijs. Dankzij de fijne sfeer op school, wordt er door ouders positief
gesproken over de school. Op onze beurt zijn wij positief naar ouders en kinderen. Indien er een reden is
om iets uit te spreken, dan doen we dat open, eerlijk en transparant naar elkaar toe binnen de school.Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar waar de ontwikkeling van het kind centraal staat. Op onze school is iedere leerling welkom, tenzij het schoolondersteuningsprofiel aangeeft dat wij de juiste zorg niet kunnen bieden.